Community Market (Chợ xóm):Bao gồm tất cả những thông tin trao đổi, mua bán, kinh doanh, cho tặng của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng và các hoạt động cộng đồng liên quan.